Core Cartoon - Home
Contest Rules
Contest Application
FAQ Webboard
FAQ Webboard
Poster

 

CCF logo


ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ของผลงาน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553

          เนื่องด้วยมีผู้ที่ให้ความสนใจสอบถามถึงสิทธิ์ในตัวผลงานหลังจาการประกวดหรือได้รับรางวัล ซึ่งยังไม่ชัดเจนในกฎระเบียบนั้น ทางกองจัดงานต้องขออภัยเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนดังกล่าวและขอประกาศว่า

          ลิขสิทธิ์ในผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สมัครเอง โดยที่ทางกองจัดงานคอการ์ตูนขออนุญาตใช้ชื่อและภาพของ ผลงานและของผู้สมัคร ในการประชาสัมพันธ์โครงการในโอกาสต่อๆไป

 
ประกาศปรับปรุงกฎระเบียบ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553

          เนื่องด้วยมีผู้ที่ให้ความสนใจจำนวนมากสอบถามถึงและแสดงความจำนงที่ลงสมัครเข้าแข่งขัน แต่ติดอยู่ที่ต้องหาสมาชิกให้ครบสองคน ในเวลาที่จำกัด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดเวลาที่จะเตรียมตัวสมัคร ทางกองจัดงานขอปรับปรุง ข้อ 4 ของ "คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน" เป็น

4) สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน

ทั้งนี้การที่ทีมใดมีสมาชิกไม่ถึง 2 คน ก็ยังต้องถูกคาดหวังในการสร้างงานเสมือนว่ามีสมาชิกครบ 2 คน และจะต้องถูกตัดสินผลงานภายใต้ "มาตรฐานเดียวกัน" กับทีมที่มีสมาชิกครบ 2 คนโดยไม่มีคะแนนพิเศษแต่อย่างใด

 

- สิ้นสุดการปรับปรุง -

 

เทศกาล คอการ์ตูน ณ กรุงเทพฯ 2553
Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010


กฎระเบียบ
การแข่งขัน Pitching ค้นหาสุดยอดโครงเรื่องการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น


เป้าหมายการจัดกิจกรรม

          การ Pitching คือการนำเสนอองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญของผลงานภายในระยะเวลาจำกัด เป็นกลวิธีสำคัญ อันหนึ่งในขั้นตอนของอุตสาหกรรมด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ที่ผู้ลงทุน (ซึ่งมีจำนวนน้อย) ใช้ในการคัดเลือกแนวคิด (idea) ที่ดีและเหมาะต่อการลงทุนพัฒนา จากบรรดาผู้สร้างสรรค์ (ซึ่งมีจำนวนมาก) การจัดกิจกรรมการแข่งขัน Pitching ค้นหาสุดยอดโครงเรื่องการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคการลงทุนและภาคการผลิต/สร้างสรรค์ ได้คุ้นเคยและพัฒนากระบวนการคิดและการนำเสนอผลงานอย่างเป็นสากล อันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาวงการการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น ไทยต่อไป


เป้าหมายการแข่งขัน

          ค้นหาผลงานโครงเรื่องการ์ตูน/คาแร็กเตอร์ ที่มีศักยภาพดีที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้เป็นผลงานการ์ตูน, เกมส์ และ แอนิเมชั่น ที่จะประสบความสำเร็จ และเป็นบรรทัดฐานสำหรับการจัดการแข่งขันในปี ต่อๆไป


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1) ผู้สมัครที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและอาชีพ (Open)
2) มีใจรักและความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์การ์ตูนไทยและคาแร็กเตอร์ไทยอย่างแรงกล้า
3) สามารถเข้าร่วมงานในรอบเวิร์กช็อปและรอบตัดสินได้ครบทุกวัน
4) สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5) สมัครพร้อมตั้งชื่อทีม (ชื่อทีมซ้ำจะให้สิทธิ์ผู้สมัครก่อน)
6) มีโครงเรื่องการ์ตูนที่มั่นใจว่าเยี่ยมยอด คาแร็กเตอร์ที่มั่นใจว่าโดดเด่น หรือมั่นใจว่ามีองค์ประกอบดีๆสำหรับการ สร้างโครงเรื่องที่ไม่เหมือนใคร โดยที่ต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์เอง ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบอ้าง ถ้าหากกองจัดงานทราบภายหลังว่ามีการแอบอ้าง กองจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการริบรางวัลคืน


การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

          - ผู้สมัคร ขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ กองจัดงาน Core Cartoon 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร 02-689-2999 ต่อ 1482 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.corecartoon.com
          - กรอกแบบฟอร์ม เตรียมเอกสาร และส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ กองจัดงาน Core Cartoon 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร 02-689-2999 ต่อ 1482 หรือทาง email: corecartoon@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553(ดูตราประทับหรือ Time Stamp เป็นสำคัญ) โดยมีเอกสารอย่างน้อยดังนี้
          1. ใบสมัคร (Application Form)
          2. โครงเรื่อง (Plot)
          3. รูปแบบคาแร็คเตอร์ต่าง ๆ (Character Design)
          4. รูปแบบคาแร็คเตอร์นำ (Leading Characters)
          5. รูปแบบคาแร็คเตอร์สมทบ (Supporting Characters)
          6. ประโยคที่นำมาเป็นจุดขาย (Punch Line)
          7. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม พร้อมลงลายมือ “รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้ในการสมัคร Core
                    Cartoon Pitching Award เท่านั้น”
          - ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบเวิร์กช็อป ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทางเว็บไซต์ www.corecartoon.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-689-2999 ต่อ 1482

 


กำหนดการแข่งขัน

I – รอบเวิร์กช็อป (Workshop Round)
          - วันเสาร์ที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 15 และ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 9.00 – 17.00 น.
          - สถานที่ 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
          - ประกาศผล ผู้เข้าสู่รอบตัดสิน ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทางเว็บไซต์ www.corecartoon.com หรือโทร สอบถามได้ที่ 02-689-2999 ต่อ 1482 - อาหารกลางวันฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป

II – รอบตัดสิน (Final Round)
          - วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 15.20 – 17.20 น.
          - สถานที่ เวทีกิจกรรม ในกรุงเทพมหานคร(จะประกาศในเวลาต่อไป)
          - ประกาศผล ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน พร้อมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2553 ณ เวทีกิจกรรม

 


ขั้นตอนและกติกาการแข่งขัน

ขั้นตอนที่ 1 การรับสมัคร (1-31 กรกฎาคม 2553)

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกเข้าสู่รอบเวิร์กช็อป (1-6 สิงหาคม 2553)
          - คณะกรรมการคัดเลือกจากทีมที่สมัครเข้ามา จำนวน 15 ทีม ในแต่ละประเภท (การ์ตูน, เกมส์, และ แอนิเมชั่น) รวม 45 ทีม เพื่อเข้าสู่รอบเวิร์กช็อป

ขั้นตอนที่ 3 รอบเวิร์กช็อป - Workshop Round (14-15 สิงหาคม 2553 และ 21 สิงหาคม 2553)
          - 45 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่การทำเวิร์กช็อป เป็นเวลา 3 วัน
          - เวิร์กช็อปวันแรก จะเป็นการสัมมนากับวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการการ์ตูนไทย อาทิเช่น คุณชัยยัณต์ สุยะเวช
(ตาโปน) และ คุณประสพโชค จันทรมงคล โดย ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความรู้ในด้าน 1. การวางโครงเรื่องและเนื้อเรื่อง 2. การออกแบบคาแร็กเตอร์ 3. การประยุกต์ใช้โครงเรื่องและคาแร็กเตอร์สำหรับงานด้านต่างๆ
          - เวิร์กช็อปวันที่สอง จะเป็นการสัมนาพร้อมการลงมือทำภาคปฏิบัติของทั้ง 45 ทีม ภายใต้การดูแลของวิทยากร
          - เมื่อจบการเวิร์กช็อปวันแรก ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 5 วัน ในการเตรียมนำเสนอผลงานโครงเรื่องการ์ตูนและคา แร็กเตอร์
          - เวิร์กช็อปวันที่สาม ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 45 ทีม จะต้องขึ้นเวทีนำเสนอผลงานให้กับกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีวิทยากร เป็นผู้ให้คำแนะนำ (comments) แต่ละทีมจะมีเวลาในการนำเสนอ 180 วินาที
          - คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจำนวน 7 ทีมสุดท้ายในแต่ละประเภท (การ์ตูน, เกมส์, และ แอนิเมชั่น) รวม 21 ทีม เข้าสู่รอบตัดสิน เพื่อค้นหาสุดยอดโครงเรื่องการ์ตูน


ขั้นตอนที่ 4 รอบตัดสิน - Final Round (18 กันยายน 2553)
          - เป็นการแข่งขัน Pitching ของผู้เข้าแข่งขัน 7 ทีมสุดท้ายในแต่ละประเภท (การ์ตูน, เกมส์, และ แอนิเมชั่น) รวม 21 ทีม ที่จะนำเสนอผลงานโครงเรื่องการ์ตูน คาแร็กเตอร์ ที่ (1) พัฒนาต่อจากผลงานในรอบเวิร์กช็อปของทีม ตนเอง หรือ (2) พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับการแข่งขันรอบตัดสิน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ชนะเลิศสุดยอดโครงเรื่อง การ์ตูน
          - ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม จะมีเวลา 180 วินาทีในการขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอผลงาน หรือ Pitching ให้กับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยบรรณาธิการ และผู้บริหารจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ก่อนที่จะตอบคำถามจากคณะกรรมการ
          - ทีมที่นำเสนอโครงเรื่องการ์ตูนได้น่าสนใจและสามารถพัฒนาไปเป็นการ์ตูนไทยที่จะประสบความสำเร็จได้ จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้


รางวัล

รางวัลชนะเลิศ
          - ประเภทการ์ตูน เงินสด 50,000 บาท
          - ประเภทเกมส์ เงินสด 50,000 บาท
          - ประเภทแอนิเมชั่น เงินสด 50,000 บาท

รางวัลปลอบใจ
          - ผู้เข้ารอบตัดสินที่เหลือทั้ง 18 ทีมจะได้รับเงินสดทีมละ 1,000 บาท


• ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมการแข่งขัน ยกเว้นค่าเดินทางและค่าจัดส่งผลงานของผู้เข้าแข่งขันเอง
• กองจัดงานจะไม่คืนเอกสารที่ผู้สมัครส่งเข้ามา ดังนั้นกรุณาทำสำเนาให้เรียบร้อยก่อน
• หากมีข้อขัดแย้งใดให้ยึดถือคำตัดสินจาก กองจัดงาน Core Cartoon เป็นอันสิ้นสุดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่เรียกร้องอันใด

 

Application Form